Klauzula informacyjna dla pacjenta

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy:

1

Kto jest

administratorem

danych osobowych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Firma Usługi fizjoterapeutyczne Rehabilitas Tomasz Borucki,                                        64-820 Szamocin ul. Hallera 31, z siedzibą w Poznaniu os. Piastowskie 98

NIP: 7642401483, REGON: 302549130

2

Z kim można się kontaktować w sprawie danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować                                          z Administratorem Danych Osobowych.

Kontakt: 600-363-028

3

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

  • do celów: profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki funkcjonalnej pacjenta, kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizjoterapii oraz masażu,
  • do celów: wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii,
  • Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 r. z póź. zm.
 
  • do wypełnienia obowiązków prawnych w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikających z  powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w  szczególności ustawy z dnia 6  listopada 2008 r. o prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318) w zakresie udzielania informacji o stanie zdrowia, udostępniania dokumentacji medycznej oraz prowadzenia i  przechowywania dokumentacji medycznej,
  • Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 r. z póź. zm.
  • ustawy z dnia 6  listopada 2008 r. o prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318).
  • dla potrzeb niezbędnych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Gabinet Rehabilitacyjny w  szczególności w zakresie kontaktu w celu potwierdzenia konsultacji oraz poinformowania o konieczności przygotowania się do zabiegu.
  • ustawy z dnia 6  listopada 2008 r. o prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta z późniejszymi zmianami.
 
   

4

Komu przekazywane są dane osobowe oraz czy dane są przekazywane poza EOG?

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, tj. dostawcom systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, biurom księgowym i rachunkowym oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Dane z dokumentacji medycznej (dane wrażliwe) mogą być udostępnione osobom oraz Podmiotom upoważnione do uzyskiwania informacji o stanie Pana/Pani zdrowia oraz do dostępu do Pana/Pani dokumentacji medycznej.

Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

5

Jakie mamy prawa w związku z ochroną danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

ü  dostępu do swoich danych osobowych,

ü  żądania sprostowania danych osobowych,

ü  usunięcia danych osobowych po obowiązkowym okresie przechowywania,

ü  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2,dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

6 Czy dane są profilowane? Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

7

Jak długo przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem: dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

8

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne? Korzystanie z usług świadczonych przez Usługi fizjoterapeutyczne Rehabilitas Tomasz Borucki jest dobrowolne ale brak podania danych osobowych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkowa utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, a w szczególności poprzez wprowadzenie odpowiednich polityk ochrony danych.